กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ร่วมบริจากเสื้อให้กับ ‘’โครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านนาก้อ’’ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30/12/2566 ตัวแทนพนักงานของบริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ส่งมอบเสื้อจำนวน 120 ตัว ให้แก่ ‘’โครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านนาก้อ’’ เพื่อให้ทางชุมชุนได้นำเสื้อไปใช้ประโยชน์ต่อไป กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา