ทางบริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลฯ ในการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัสโควิด 19 และห่วยใยพนักงานในบริษัทฯ ทุกท่าน จึงมีการฉีดป้องกันวัคซีนโควิด 19 ให้กับพนักงานทุกคนครบจำนวน 2 เข็ม เรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงความมั่นใจมากขึ้น ให้กับทางลูกค้าในการเข้าทำงานในคลัง ต่อไป