นิยาม

  • ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอันตรายปราศจากการบาดเจ็บหรือตายทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย – อันตราย (Hazard) หมายถึงสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลในทางอุบัติภัยหรือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติภัยได้ เช่นพื้นระเบียงที่เปียกน้ำ อาจทำให้ลื่นล้มหรือบันไดที่ชำรุดอาจทำให้พลัดตกหกล้มได้
  • อุบัติภัย (Accident) หมายถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อนโดยไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็น อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ด้วย
  • อุบัติเหตุ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่อุบัติขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปทั้งเหตุดีและเหตุร้าย (ดังนั้นการใช้คำว่าอุบัติเหตุตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า Accident อย่างที่แล้ว ๆ มาจึงไม่ตรงกับรากศัพท์ที่ถูกต้องแต่ก็ได้ใช้กันมานานจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป)
  • การเสี่ยงภัย (Risk) หมายถึงโอกาสในการเกิดอุบัติภัยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยมีอัตราการเสี่ยงต่อการเกิด อันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อัตราการเสี่ยงภัยนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ์มีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและบางครั้ง เกี่ยวกับคนอื่นด้วย
  • สวัสดินิสัย (Safety Habits) หมายถึง พฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่บุคคลได้ปฏิบัติเป็นประจำหรือละเว้นการปฏิบัติเป็นประจำ เช่น ไม่ขับรถเร็ว แม้ถนนจะว่าง ไม่ขับรถฝ่าไฟแดงแม้จะไม่มีรถวิ่งสวนมา