ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ