เกี่ยวกับเรา

About us

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด ได้ก่อกำเนิดจากการรวมตัวของนักบริหารมืออาชีพ ทีมงานวิศวกรและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคผู้ชำนาญงานซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบปริมาตรความจุของถังที่บรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว ด้านการสอบเทียบมาตรวัดต่างๆและด้านการสอบเทียบถังตวงมาตรฐาน บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจและได้ให้การยอมรับต่อบริการที่ประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทฯ คลังน้ำมัน กลุ่มบริษัทฯ คลังสินค้าเคมี และกลุ่มบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าประเภทอื่นๆเป็นต้น

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นําและต้นแบบที่ดีในการให้บริการด้านการตรวจสอบปริมาตรความจุของถังที่บรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลวรวมทั้งการสอบเทียบมาตรวัดต่างๆ และการสอบเทียบถังตวงมาตรฐานซึ่งครอบคลุมงานของคลังน้ำมันคลังสินค้าเคมีโรงกลั่นน้ำมันและหน่วยงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ รวมตลอดถึงผู้ผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ

พันธกิจ

เราบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ทันใจ บนพื้นฐานความถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน มีความจริงใจแล้วซื่อสัตย์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ในการบริการ

มีชุดทำงานหลายชุด มีความยืดหยุ่นสามารถสลับสับเปลี่ยนกำลังคนให้เหมาะสมกับงานแต่ละคน และยังมีส่วนช่วยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรวมถึงการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เราเน้นถึงความรับผิดชอบ การติดตามงาน การแก้ไขปัญหาและการบริการหลังการขายอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมุ่งมั่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในการใช้บริการ บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับทุกๆหน่วยงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัย (Safety)

การที่ร่างกายปราศจากอันตรายปราศจากการบาดเจ็บหรือตายทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย

อันตราย (Hazard)

สถานการณ์ใดๆก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลในทางอุบัติภัยหรือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติภัยได้ เช่นพื้นระเบียงที่เปียกน้ำ อาจทำให้ลื่นล้มหรือบันไดที่ชำรุดอาจทำให้พลัดตกหกล้มได้

อุบัติภัย (Accident)

เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อนโดยไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็น อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ด้วย

อุบัติเหตุ (Incident)

เหตุการณ์ที่อุบัติขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปทั้งเหตุดีและเหตุร้าย (ดังนั้นการใช้คำว่าอุบัติเหตุตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า Accident อย่างที่แล้ว ๆ มาจึงไม่ตรงกับรากศัพท์ที่ถูกต้องแต่ก็ได้ใช้กันมานานจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป)

การเสี่ยงภัย (Risk)

โอกาสในการเกิดอุบัติภัยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยมีอัตราการเสี่ยงต่อการเกิด อันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อัตราการเสี่ยงภัยนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ์มีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและบางครั้ง เกี่ยวกับคนอื่นด้วย

สวัสดินิสัย (Safety Habits)

พฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่บุคคลได้ปฏิบัติเป็นประจำหรือละเว้นการปฏิบัติเป็นประจำ เช่น ไม่ขับรถเร็ว แม้ถนนจะว่าง ไม่ขับรถฝ่าไฟแดงแม้จะไม่มีรถวิ่งสวนมา

ลูกค้าที่ไว้วางใจ